Västpaketet - Print Ibladning Webb

Teknisk info ibladning

Grundregel

Läsarna skall, utan att tveka, vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan tidningens redaktionella innehåll och sådan framställning som har annans avsändare, dvs annonser eller annat icke redaktionellt innehåll.

Alla bilagor skall utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam. Det skall också tydligt framgå vem som svarar för reklamen.

Detta dokument syftar till att underlätta en sådan avgränsning. Nedan följer åtgärder som skall/kan vidtas i kombination eller var för sig.

Bilagor inom samma bransch och ämesområde distribueras ej samma dag.

Felaktig ibladning

Ibladningen är en tekniskt känslig procedur. Om fel skulle uppstå, så att t ex inte bilagan ibladas i hela den avtalade upplagan den aktuella dagen, är tidningens ansvar begränsat till högst det avtalade priset för ibladningen. Tidningen ikläder sig således inte något annat ansvar av något slag för konsekvenser av felaktig, ofullständig eller försenad ibladning.

Annonsmärkning

I de fall där det är tveksamt om grundregeln ovan är uppfylld, skall bilagan annonsmärkas. I huvudsak blir annonsmärkning aktuell på broadsheet, tabloid och A4-bilagor med redaktionellt innehåll. För bilagor med redaktionellt innehåll kontaktas vår bilageansvarige som tillhandahåller en prototyp som visar vilket utseende på bilagor som tidningen accepterar:

Bården anpassas till trycksakens storlek:

Trycksakens bredd Bårdens höjd Text
300 mm - 397 mm 8 mm 14 p
150 mm - 299 mm 6 mm 12p
- 149 mm 5 mm 10 p

Bården kan göras som en ram eller en platta med negativ text. Typsnittet skall vara en grotesk, Franklin, Helvetica eller liknande versaler.

Vilka sidor skall märkas

Annonsmärkning skall göras på samtliga sidor. Undantag kan göras för följande:

Rena annonssidor

Då första sidan är utan avsändare, men övriga sidor är fulla med prissatta produkter, räcker det ofta med att omslagssidorna är markerade.

Överexemplar

Till tryckeriet skall 3% överexemplar av den beställda upplagan levereras.

Bilagor med flera annonsörer

Tidningen accepterar bilagor med annonser förutsatt att:

Dummy

Ansvarige utgivaren ansvarar för material som bifogas tidningen, även reklambilagor. En komplett skiss/dummy av trycksaken skall därför vara tidningen tillhanda i god tid före tryckstart. PDF mailas till support@vastpaketet.se. Vid frågor, ring Tel. 033-7000 800.